• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów”
2018-04-17 09:56:28
Łoniów, dnia 17.04.2018r.    OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej   ...więcej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”
2018-03-02 10:04:39
Łoniów, dnia 02.03.2018r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kult  ...więcej

Informacja - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2018-01-18 12:42:16
Łoniów, dnia 17. 01. 2018 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 18. 01. 2018 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

Informacja o wyborze oferty - Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Łoniów na 2018r
2017-12-20 12:56:54
Łoniów, dnia 20.12.2017ZP. 672.64.2017   Informacja o wyborze oferty W związku z zapytaniem ofertowym do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie   ...więcej

22 grudnia 2017 – dniem wolnym od pracy w OPS
2017-12-04 09:42:27
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3.2017KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE z dnia 30 listopada 2017 roku, dzień 22 grudnia 2017 roku tj. ” PIĄTEK” jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łonio  ...więcej

22 grudnia 2017 – dniem wolnym od pracy w Urzędzie
2017-12-01 14:18:56
Informuję , że zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0151.214.2017 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 roku, dzień 22 grudnia 2017 roku tj. ” PIĄTEK” jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łoni&oac  ...więcej

Informacja w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-10-09 12:04:40
INFORMACJA   Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE
2017-09-13 08:56:02
OGŁOSZENIE O NABORZE Gmina Łoniów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów” do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach   ...więcej

INFORMACJA - projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2017-08-28 12:35:01
Łoniów, dnia 28.08.2017 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 28.08.2017 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze  ...więcej

Wykaz umorzeń za 2016 rok
2017-05-25 14:30:29
Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i praw  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych
2017-05-08 13:00:23
OGŁOSZENIE  O KONKURSIE   Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych , Świniary Stare 131, 27-670 Łoniów     1.1. Do konkursu zg  ...więcej

OGŁOSZENIE wyników otwartego naboru partnerów
2017-04-21 12:29:32
Łoniów, dnia 20.04.2017 r.   OGŁOSZENIEWyników Otwartego Naboru Partnerów   Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach kon  ...więcej

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU
2017-03-30 14:24:39
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Łoniów ogłasza otwarty  ...więcej

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne.
2017-03-16 12:49:53
OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓWo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 ma  ...więcej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów
2016-11-15 15:53:34
  OGŁOSZENIE   Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032" w 2016 roku etap II, dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie  ...więcej

Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016-10-07 10:04:40
INFORMACJA   Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub  ...więcej

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów
2016-09-20 08:25:28
OGŁOSZENIE   Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łoniów na lata 2012-2032" w 2016, dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie Na kwotę dotacji 14  ...więcej

Wykaz umorzeń za 2015 rok
2016-05-12 13:58:33
                 Na podstawie art.37ust.1 pkt.2 lit. g z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gmin  ...więcej

Wystąpienie
2016-03-15 15:01:13
Łoniów, dnia 15.03.2016 r. OŚ.6220.4.2016   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiskaw Kielcach ul. Szymanowskiego 6,25-361 Kielce W Y S T Ą P I E N I E   Zgodnie z przepisami z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 77 ust. 1 pkt 1 ustaw  ...więcej

Wystąpienie
2016-03-15 15:00:25
Łoniów, dnia 15.03.2016 r. OŚ.6220.4.2016     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Sandomierzu ul. Frankowskiego 8 W Y S T Ą P I E N I E   Zgodnie z przepisami z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 50
następne