• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Transmisje obrad sesji Rady Gminy Łoniów

 

Transmisje obrad sesji Rady Gminy Łoniów.

PRZEJDŹ TUTAJ DO TRANSMISJI NA ŻYWO (aktywne tylko w dniu trwania sesji)*

 

SEJSE ARCHIWLANE

___________________________________________________________Sesja Rady Gminy Łoniów Nr X z dnia 30.09.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr IX z dnia 29.08.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr VIII z dnia 27.06.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr VII z dnia 29.04.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr VI z dnia 28.03.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr V z dnia 21.02.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr IV z dnia 31.01.2019

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr III z 28.12.2018

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr II z 23.11.2018

Sesja Rady Gminy Łoniów Nr I z 19.11.2018

 

 

 

 

 

*KLAUZULA INFORMACYJNA

UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO

W związku z realizacją wymogów art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łoniów - Urząd Gminy Łoniów z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów, ul. Łoniów 56 (dalej: Urząd) w imieniu którego obowiązki Administratora wypełnia Wójt Gminy Łoniów.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@loniow.pl.
 3. Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. Obowiązek ten polega na konieczności transmitowania sesji Rady Gminy w czasie rzeczywistym, czyli „na żywo” oraz ich retransmisji, czyli udostępnienia zapisów nagrań sesji, które odbyły się w przeszłości.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w powyższym celu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest nieograniczona i nieoznaczona ilość osób i instytucji – oznacza to, że zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o  samorządzie gminnym, każdy, kto wyraża chęć zapoznania się z przebiegiem posiedzenia, może to uczynić wchodząc na stronę gminy, na Biuletyn Informacji Publicznej oraz dokonać tego w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zapisu nagrania przez monitoring wizyjny - po tym okresie zostaną zarchwiwizowane.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:06:29 | Data modyfikacji: 2019-10-31 19:03:43.
Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:06:29
Data modyfikacji: 2019-10-31 19:03:43
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP