• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

INFORMACJA Nr 4 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁONIÓW


Wójt Gminy Łoniów informuje, że skład osobowy obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Łoniowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zostanie ustalony w drodze publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 kwietnia (wtorek) 2015 r. o godz. 9 -tej w pokoju nr 30, I piętro Urzędu Gminy w Łoniowie.

 

Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:10:32.
INFORMACJA Nr 3 

INFORMACJA

SPISY WYBORCÓW ZOSTAŁY SPORZĄDZONE
I SĄ WYŁOŻONE DO WGLĄDU
W URZĘDZIE GMINY W ŁONIOWIE
(pok. nr 12)
W DNIACH
od 20 kwietnia do 04 maja 2015 roku
W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

 

 

Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:56:08.
INFORMACJA Nr 2 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Łoniów informuje, że do dnia 08 maja 2015 roku, wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów są wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

 

Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:55:36.
INFORMACJA Nr 1 

INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Łoniów informuje, że zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów:

  

1. Prezydenta RP – dnia 10 maja 20105 r.

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia proszę składać w Urzędzie Gminy w Łoniowie pokój Nr 11 w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 17 kwietnia br.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej. Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu : 866 91 03, wew. 11.

 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji można uzyskać w UG Łoniów.

 

Każdy Komitet Wyborczy może zgłosić po jednym kandydacie do Obwodowej Komisji Wyborczej.. W przypadku zgłoszenia więcej niż wymagana ilość osób do danej Komisji, odbędzie się publiczne losowanie z kandydatów zgłoszonych do danej komisji przez Komitety Wyborcze. O terminie i miejscu publicznego losowania Wójt Gminy zawiadomi poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łoniowie oraz stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:00:20.
OBWIESZCZENIE  

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:53:03 | Data modyfikacji: 2015-04-16 13:39:21.
Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:53:03
Data modyfikacji: 2015-04-16 13:39:21
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP