• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2015

UCHWAŁA NR XIV/82/2015 

UCHWAŁA NR XIV/82/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:47:15.
UCHWAŁA NR XIV/81/2015 

UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2016-2019

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:46:22.
UCHWAŁA NR XIV/80/2015  

UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Zespołowi Szkół w Łoniowie

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:44:44.
UCHWAŁA NR XIV/79/2015 

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:43:28.
UCHWAŁA NR XIV/78/2015  

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:42:39.
UCHWAŁA NR XIV/77/2015  

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:42:02.
UCHWAŁA NR XIV/76/2015  

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:40:58.
UCHWAŁA NR XIII/75/2015 

UCHWAŁA NR XIII/75/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:28:14.
UCHWAŁA NR XIII/74/2015 R 

UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:27:28.
UCHWAŁA NR XIII/73/2015 

UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:26:44.
UCHWAŁA NR XIII/72/2015 

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:25:35.
UCHWAŁA NR XIII/71/2015 

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenie w wodę stanowiących własność gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:24:33.
UCHWAŁA NR XIII/70/2015 

UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:23:29.
UCHWAŁA NR XIII/69/2015 

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:22:19 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XIII/68/2015  

UCHWAŁA NR XIII/68/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/80/2004 z dnia 12.02.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:20:52 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XVIII/67/2015  

UCHWAŁA NR XVIII/67/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:19:52 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XIII/66/2015  

UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:18:58 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XIII/65/2015 

UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:17:51 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XIII/64/2015 

UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:16:39 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XII/63/2015  

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:04:16 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XII/62/2015 

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:01:52 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XII/61/2015  

UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:00:49 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XII/60/2015 

UCHWAŁA NR XII/60/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:00:00 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:11:19.
UCHWAŁA NR XI/59/2015  

UCHWAŁA NR XI/59/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i nauczyciela wspomagającego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:42:27 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR XI/58/2015 

UCHWAŁA NR XI/58/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łoniów na lata 2015 -2020”

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:39:41 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR XI/57/2015  

UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:38:08 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR XI/56/2015  

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:37:01 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR X/55/2015 

UCHWAŁA NR X/55/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:36:18 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR X/54/2015 

UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:00:49 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR X/53/2015 

UCHWAŁA NR X/53/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:00:11 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR X/52/2015  

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:56:25 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR X/51/2015 

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:51:12 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR IX/50/2015 

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-03 11:51:47 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR IX/49/2015  

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łoniów na lata 2015 – 2022

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-03 11:50:44 | Data modyfikacji: 2015-10-06 10:56:24.
UCHWAŁA NR IX/48/2015  

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-03 11:49:40 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/47/2015  

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2016- 2019

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:01:39 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/46/2015  

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:00:55 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 

UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:00:11 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/44/2015  

UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za rok 2014

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:59:25 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/43/2015 

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za rok 2014

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:58:33 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/42/2015  

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY ŁONIÓW  z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:57:42 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VIII/41/2015 

UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:56:57 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VII/40/2015 

UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli członkowstwa gminy Łoniów w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:28:56 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VII/39/2015 

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:28:01 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VII/38/2015 

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:26:54 | Data modyfikacji: 2015-08-13 11:34:04.
UCHWAŁA NR VI/37/2015  

UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:34:43 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:14:52.
UCHWAŁA NR VI/36/2015  

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:34:02 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:12:10.
UCHWAŁA NR VI/35/2015 

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:32:02 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR VI/34/2015 

UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:30:50 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR VI/33/2015 

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:26:03 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR VI/32/2015 

UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2015 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:24:14 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR VI/31/2015  

UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:23:24 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR VI/30/2015 

UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:22:21 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR V/29/2015 

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:26:17 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR V/28/2015 

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:24:48 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:11:26.
UCHWAŁA NR IV/27/2015 

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:34:16 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/26/2015  

UCHWAŁA NR IV/26/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:33:38 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/25/2015 

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:32:27 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/24/2015 

UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:31:32 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/23/2015 

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:30:55 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/22/2015 

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łoniów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:29:26 | Data modyfikacji: 2017-03-30 14:09:42.
UCHWAŁA NR IV/21/2015  

UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:28:09 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.
UCHWAŁA NR IV/20/2015 

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łoniów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:27:23 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.
UCHWAŁA NR IV/19/2015 

UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:26:25 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.
UCHWAŁA NR IV/18/2015 

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:25:44 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.
UCHWAŁA NR IV/17/2015 

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:24:59 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.
UCHWAŁA NR IV/16/2015  

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:24:14 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:47:29.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2017 .  ROK 2016 .  ROK 2015 .  ROK 2014 . 
Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:24:14
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP