• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Łoniów, dnia 29.11.2017
ZP. 672.64.2017

 


Zapytanie Ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r ( t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1073 ).


Oferta powinna zawierać:
Cenę za wykonanie przedmiotowego opracowania, czas realizacji zamówienia.


Ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2017r mailem: mpyszczek@loniow.pl, osobiście w sekretariacie lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Łoniów
27-670 Łoniów 56


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.loniow.pl

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:44:07.
Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:44:07
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót