• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014
rok. 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łoniów
Ogłasza otwarty konkurs ofert


na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014 rok.
Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4,
- osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857 i Nr 151, poz.1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

I. Rodzaj zadania:
- prowadzenie szkolenia dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji Gmina Łoniów przeznaczy kwotę w wysokości 80 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Wspieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenie dla trenerów,
b) wypłaty delegacji sędziom,
c) przejazdy drużyn na mecze,
d) obsługa medyczna,
e) diety dla juniorów,
f) opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników,
g) pranie strojów sportowych,
h) prowadzenie księgowości,
i) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drużyny piłkarskiej
j) zakup wody mineralnej i środków czystości dla zawodników klubu niezbędnych przy realizacji zadania,
k) opłaty licencyjne i regulaminowe,
l) nagrody rzeczowe typu dyplom, puchar,
m) uzupełnienie podręcznej apteczki,

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz..U. Nr 6 poz.25 z dnia 10.01.2011r.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4 .Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łoniów , a podmiotem, którego oferta zastaje wybrana.

IV. Termin i warunki realizacji zadań:
Termin realizacji: marzec- grudzień 2014r.
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„KONKURS OFERT- Nazwa Zadania” w Urzędzie Gminy Łoniów, pokój nr 25 do dnia 17.02.2014r. (decyduje data wpływu oferty).
Dodatkowo do oferty należy załączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji( odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru oferty:
Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego,
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Łoniów. Od Decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wybór oferty nastąpi w dniu 28.02.2014r.

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
W roku 2013r. z budżetu gminy przekazano dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w wysokości 80 000 zł.

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:42:27.
Data wprowadzenia: 2014-01-27 12:42:27
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót