• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości
Świniary, gm. Łoniów 

Łoniów, dnia 17. 01. 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/97/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów,

zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lutego 2018r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Łoniowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łoniów na adres: Łoniów 56, 27-670 Łoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
• projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów,
• prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.


Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r.


Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łoniów.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:44:03 | Data modyfikacji: 2018-01-18 12:46:00.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:44:03
Data modyfikacji: 2018-01-18 12:46:00
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót