• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia  

 

Łoniów 2017.11.16
Znak: ZP. 6733.5.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 778 z póz. zm. ) zawiadamia że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 40 mm o długości ok. 19,0 m na działkach o numerach ewidencyjnych 315, 1160, 1124 obręb Świniary gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielce 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Panią Monikę Polek zam. 39-400 Tarnobrzeg ul. Robotnicza 36 A.

 

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu.

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-11-16 09:20:11.
Data wprowadzenia: 2017-11-16 09:20:11
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót