• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów 2017.04.13
Znak: ZP. 6733.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 778 z póz. zm.) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40 mm o długości ok. 92,0 m na działce o numerze ewidencyjnym 248/2, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253 obręb Chodków Nowy gmina Łoniów na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 35-550 Kielce ul. Loefflera 2 działającej przez pełnomocnika Pana Edward Wilk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe,, INSTASIEĆ” s.c. 39-300 Mielec ul. Wiosenna 5a.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:05:48.
Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:05:48
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót