• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko  

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne, do którego Rada Gminy Łoniów przystąpiła Uchwałą Nr XXVI/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenu objętego planem. Teren objęty planem zamierza przeznaczyć się na cele przemysłu i usług.

Planem obejmuje się fragment miejscowości Jasienica i Świniary w granicach określonych na załączniku do uchwały w sprawie przystąpienia do planu.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl

w terminie do 21 kwietnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łoniów.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:37:19.
Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:37:19
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót