• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łoniów i Łoniów Kolonia 

Łoniów, dnia 29. 09. 2016 r.

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu znak: SE.V-4411/5/16 z dnia 22. 09. 2016 r. a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.48.2016.DZ z dnia 25. 08. 2016 r. uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu


ODSTĘPUJE SIĘ OD


przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu, do której Rada Gminy Łoniów przystąpiła uchwałą Nr XVI/96/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.

 

Wójt Gminy Łoniów - Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-29 11:37:33.
Data wprowadzenia: 2016-09-29 11:37:33
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót