• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2018-06-28 14:05:06
OGŁOSZENIE O KONKURSIEWójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach,27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dni  ...więcej

Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2018-06-26 11:18:23
Wójt Gminy Łoniów unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach. Przyczyną unieważnienia konkursu jest dopuszczenie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gier  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2018-05-17 13:15:00
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach, 27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   ...więcej

Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2018-05-17 12:56:27
Łoniów dnia 2018-05-17   Wójt Gminy Łoniów unieważnia ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach z uwagi na to , iż ogłoszenie zawiera błędy formalno- prawne. &n  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2018-05-14 08:35:08
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach,27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo  ...więcej

Informacja o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2018-05-11 13:20:21
Łoniów, dnia 11. 05. 2018 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 11. 05. 2017 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2018-04-27 09:53:06
Lp. Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto 1 2 3 4 1 Gospodarstwa domowe Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody 3,00 Stawka opłaty abonamentowej zł/  ...więcej

OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów”
2018-04-17 09:56:28
Łoniów, dnia 17.04.2018r.    OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej   ...więcej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”
2018-03-02 10:04:39
Łoniów, dnia 02.03.2018r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kult  ...więcej

Informacja - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2018-01-18 12:42:16
Łoniów, dnia 17. 01. 2018 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 18. 01. 2018 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

Informacja o wyborze oferty - Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Łoniów na 2018r
2017-12-20 12:56:54
Łoniów, dnia 20.12.2017ZP. 672.64.2017   Informacja o wyborze oferty W związku z zapytaniem ofertowym do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie   ...więcej

22 grudnia 2017 – dniem wolnym od pracy w OPS
2017-12-04 09:42:27
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3.2017KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE z dnia 30 listopada 2017 roku, dzień 22 grudnia 2017 roku tj. ” PIĄTEK” jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łonio  ...więcej

22 grudnia 2017 – dniem wolnym od pracy w Urzędzie
2017-12-01 14:18:56
Informuję , że zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0151.214.2017 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2017 roku, dzień 22 grudnia 2017 roku tj. ” PIĄTEK” jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łoni&oac  ...więcej

Informacja w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-10-09 12:04:40
INFORMACJA   Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE
2017-09-13 08:56:02
OGŁOSZENIE O NABORZE Gmina Łoniów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów” do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach   ...więcej

INFORMACJA - projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz prognozy oddziaływania na środowisko
2017-08-28 12:35:01
Łoniów, dnia 28.08.2017 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 28.08.2017 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze  ...więcej

Wykaz umorzeń za 2016 rok
2017-05-25 14:30:29
Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i praw  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych
2017-05-08 13:00:23
OGŁOSZENIE  O KONKURSIE   Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych , Świniary Stare 131, 27-670 Łoniów     1.1. Do konkursu zg  ...więcej

OGŁOSZENIE wyników otwartego naboru partnerów
2017-04-21 12:29:32
Łoniów, dnia 20.04.2017 r.   OGŁOSZENIEWyników Otwartego Naboru Partnerów   Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach kon  ...więcej

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU
2017-03-30 14:24:39
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Łoniów ogłasza otwarty  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 77
poprzednie     następne