• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Przetargi 2018

Sprzedaż - nieruchomość gruntowa położona w
Skwirzowej, 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Łoniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- nieruchomość gruntowa położona w Skwirzowej, działka nr ewidencyjny 144 o powierzchni 0,12 ha. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości 6 018 zł + VAT.
(słownie: sześć tysięcy osiemnaście złotych).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy Łoniów - pokój nr 21 o godzinie 10.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 400 zł do dnia 01.10.2018 roku na konto Urzędu Gminy Łoniów, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Oddział w Łoniowie nr 98943410382007177003200001 (decyduje data wpływu na konto urzędu).
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży.
Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu, najpóźniej w terminie 3-ch dni licząc od dnia jego zamknięcia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela się w siedzibie Urzędu Gminy Łoniów, pokój nr 21, lub telefonicznie nr tel. 15 866-91-03.
Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostanie na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łoniów, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.loniow.pl) oraz we wsi Skwirzowa - w okresie od 03.09.2018 r. do 04.10.2018 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:35:23.
Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:35:23
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót