• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Przetargi 2016

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na
terenie gminy Łoniów 

 

Łoniów: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów
Numer ogłoszenia: 151527 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8669103, faks 015 8669018.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów w roku szkolnym 2016/2017-długość dziennej trasy zadania nr 1 to około - 194,5 km 2. Dowóz dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia w Sandomierzu ul. Opatowska 10, Zawichojska 13 wraz z opiekunem na rok szkolny 2016/2017 - długość dziennej trasy około -125 km 3. Okazjonalny przewóz dzieci i młodzieży - szacunkowa długości wszystkich przewidywanych wyjazdów ok. 10000 km..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego w pokoju nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 09:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego w pokoju nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów w roku szkolmy 2016/2017 Trasy dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 W okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017r. Trasa nr 1 Skrzypaczowice - Krowia Góra-Łoniów (27 ucz.) 8km Dowóz i 2 odwozy Trasa nr 2 Suliszów -Trzebiesławice -Wymysłów - Łoniów (30 ucz.)4,5km -dowóz Trasa nr 3 Wnorów-Łoniów (32 dzieci) 4km dowóz 2 razy odwóz trasą Łoniów- Wymysłów -Trzebiesławice-Suliszów -Wnorów 8 km Trasa nr 4 Zawidza -Świniary Nowe- Bogoria- Gagolin-Piaseczno-Łążek Szkoła -Świniary Stare (pod szkołę) 65ucz. w część ucz wysiądzie w szkole Świniary) 16,5 km Przywóz i 2 odwozy Łążek Szkoła-Gągolin-Bogoria 25 ucz. 8km Trasa nr 5 Otoka- Świniary Stare(szkoła)- Piaseczno-Jasienica-Łoniów Kolonia-Łoniów Wygnanów -Łoniów 40 ucz. 10 km Przywóz i 2 odwozy Trasa nr 6 Przewłoka- Kępa Nagnajewska-Chodków Nowy- Chodków Stary-Łążek-Łoniów 44 ucz. 10 km Przywóz i odwóz Trasa nr 7 Łoniów (pod lasem) 18 ucz.2km Przywóz i odwóz Odwóz Łoniów-Łoniów Kolonia-Zawidza Trasa nr 8 Dmosice-Zbigniewice-Niedźwice-Trzykosy-Beszyce-Sulisławice 40 ucz. 12 km dowóz Trasa nr 9 Sulisławice-Jeziory-Ruszcza Kolonia-Wojcieszyce-Bukowa 28 ucz. 9 km. Odwóz Długość dziennej trasy zadania nr 1 to - 194,5 km.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia w Sandomierzu ul. Opatowska 10, Zawichojska 13 wraz z opiekunem na rok szkolny 2016/2017.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia w Sandomierzu ul. Opatowska 10, Zawichojska 13 wraz z opiekunem na rok szkolny 2016/2017 Wg wykazu: 1 Wólka Gieraszowska 3 osoby 2. Sulisławice 1 osoba 3. Ruszcza Płaszczyzna 2 osoby 4 .Zawidza -Łoniów 1 osoba 5 .Świniary Nowe 1 osoba 6. Chodków Nowy 1 osoba 7. Krowia Góra 1 osoba 8. Łoniów 3 osoby 9. Łążek 1 osoba Razem: 13 osób -długość dziennej trasy -125 km Wykonawca bez dodatkowej zapłaty zapewni opiekuna..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Okazjonalny przewóz dzieci i młodzieży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okazjonalny przewóz dzieci i młodzieży Zamawiający przewiduje następujące przewozy uczniów w okresie od 1.09. 2016 r. do 30.06.2017 r. - na zawody sportowe, przeglądy dorobku kulturalnego uczniów, - wyjazdy na basen, oraz wycieczki szkolne, - przewidywana ilość wyjazdów - ok. 30 wyjazdów, - szacunkowa długości wszystkich przewidywanych wyjazdów ok. 10000 km. - w cenie przejazdu za 1 km. należy uwzględnić godziny postojowe,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

SPECYFIKACJA - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-07-22 13:09:57.
Data wprowadzenia: 2016-07-22 13:09:57
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót