• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Przetargi 2016

Przebudowa drogi Łoniów UG - Stacja paliw 

Łoniów: Przebudowa drogi Łoniów UG - Stacja paliw
Numer ogłoszenia: 91420 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8669103, faks 015 8669018.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Łoniów UG - Stacja paliw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi Łoniów UG - Stacja paliw w km od 0+000 do km 0+615 Odtworzenie trasy drogi w terenie, wykonanie robót rozbiórkowych (odcinkowe frezowanie/rozbiórka nawierzchni betonowej, rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego), wykonanie robót ziemnych związanych ze odcinkowym ścięciem istniejących zawyżonych poboczy oraz z odcinkowym korytowaniem pod kompleksową konstrukcje nawierzchni jezdni w technologii - warstwa odsączająca z piasku, podbudowa z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych przy użyciu emulsji asfaltowej, zabezpieczeniem krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy, odcinkowe oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie skropień międzywarstwowych przy użyciu emulsji asfaltowej, zabezpieczenie krawędzi nowych warstw bitumicznych przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,w ramach prac wykończeniowych założono również wykonanie opaski ziemnej za poboczem - plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego, przełożenie wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów, wyprowadzenie skrzyżowań na drogi boczne, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obrębie skrzyżowań..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego w pokoju nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 09:30, miejsce: W siedzibie zamawiającego w pokoju 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Specyfikacja + załączniki

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:51:08.
Data wprowadzenia: 2016-04-15 11:51:08
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót