• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Roczne Programy współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji  

Łoniów, dn. 2016.10.28

 

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji w okresie od dnia 07.10.2016 do 21.10.2016r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łoniowie na okres od dnia 07.10.2016r. do 21.10.2016r. został zamieszczony projekt uchwały w sprawie uchwalenia programy współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można było przesyłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie UG lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:loniow@loniow.pl) w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP tj. do dnia 21.10.2016r.

W ramach konsultacji społecznych Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłosił propozycję ujęcia w Programie współpracy, wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w tzw. regrantingu. Jest to nowy model współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, który pozwala zaangażować zewnętrzne środki finansowe, wspierające wydatki z budżetów gmin na realizację zadań publicznych.

Odpowiadając na sugestie fundacji oraz uznając zgłoszoną propozycję za istotną z punktu widzenia większych możliwości w dostępie do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, do Programu współpracy wprowadzono zapisy umożliwiające organizacjom składanie wniosków w ramach tzw. regrantingu.

Wyniki konsultacji przedstawiono:
1) Radzie Gminy Łoniów
2) opublikowano w BIP.

 


Sporządziła:

Justyna Błasiak

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-28 09:53:47.
Data wprowadzenia: 2016-10-28 09:53:47
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót