• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz ze
sprawdzeniem pełnobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej 

Numer sprawy: I 7013.29.2018 Łoniów 2018-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego :

Gmina Łoniów,27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj zamówienia: usługi

CPV -712447000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „ zaprojektuj i wybuduj „.

Przedmiot zadania został podzielony na 3 zadania:

Zadanie nr 1 – Sprawdzenie opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków:

- Publicznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łoniowie,

- Urzędu Gminy w Łoniowie.

Zadanie nr 2 – Sprawdzenie opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach,

- Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gieraszowicach.

Zadanie nr 3 - Sprawdzenie opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków:

- Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach,

- Ośrodka Zdrowia w Sulisławicach (projekt nadbudowy dachu oraz pozwolenia na budowę w posiadaniu zamawiającego).

1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7lipca 1994r. prawo budowlane ( Dz.U. z 2016r. poz. 290-), a ponadto:

 1. Udział w czynnościach przyjęcia rozwiązań projektowych
 2. Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy
 3. Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót
 4. Każdorazowa obecność inspektora nadzoru winna być odnotowana w dzienniku budowy, obecność inspektora na budowie wynosi minimum 1 raz w tygodniu od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy
 5. Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy
 6. Sprawdzenie jakości robót i użytych wyrobów
 7. Stwierdzenie gotowości do odbioru wykonanych robót
 8. Żądanie od kierownika Budowy wykonania poprawek lub ponownego wykonania
 9. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przestrzegania robót zasad BHP
 10. Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności Dokumentacji powykonawczej
 11. Do obowiązku inspektora nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie udział w przeglądach gwarancyjnych

2. Wartość inwestycji brutto po przetargu wynosi: 6 957 627,78 zł.

3. termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru - z dniem podpisania umowy

4. termin zakończenia sprawowania nadzoru - do dnia czasu odebrania prac budowlanych przez komisję odbioru i zatwierdzenie przez Wójta Gminy w Łoniowie oraz wstępnej akceptacji inspektora nadzoru do zapłaty faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych

5. Termin wykonania robót budowlanych został określony do dnia 31.05.2019 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi dla branż objętych przedmiotem zamówienia.

Jedna osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jedna osoba w specjalności instalacyjnej; urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jedna osoba w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.

IV. kryteria oceny zapytania

Cena -100%

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania zamówienia.

V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, składające się na ofertę:

 1. Formularz ofertowy – na własnym druku do zapytania ofertowego
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Łoniów lub przesłać na adres Urząd Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów do dnia 2018-10-08 do godziny 10:00

z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na „ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”

ceny podane w ofercie wyrażone mają być cyfrowo i słownie

VI Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego :

- Dorota Szubstarska tel. (015) 866 91-03 wew. 20

VIII Informacja dotycząca zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Inspektor ma obowiązek podpisać umowę

 

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:45:31 | Data modyfikacji: 2018-10-04 14:56:46.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:45:31
Data modyfikacji: 2018-10-04 14:56:46
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót