• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr
502/10 w m. Łoniów. ( w km O+007 do km 0+ 122) 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225


2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 502/10 w m. Łoniów. ( w km O+007 do km 0+ 122) – Odtwarzanie trasy, korytowanie ,profilowanie i zgęszczenie podłoża, ścięcie zawyżonych poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy z piasku w korycie, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Połączeni drogi z istniejącym parkingiem – nawierzchnia z kostki brukowej. Szczegółowy zakres robót określa uproszczona dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiące załącznik do zapytania

3. Opis wymagań:
Wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

4. Wykaz dokumentów:
Uproszczona dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, wzór oferty. projekt umowy, specyfikacja techniczna,

5. Kryteria oceny ofert
Cena ofertowa brutto (C ) - 100%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:
                               oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 100
                  cena ofertowa brutto oferty badanej

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji zamówienia do 15.11.2018r. termin związania ofertą – 10 dni od upływu terminu składania ofert

7. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 502/10 w m. Łoniów. ( w km O+007 do km 0+ 122).” Nie otwierać przed dniem: 17.09.2018r do godz. 10:00. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 17.09.2018r. godz. 09:30. Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

Zapytanie ofertowe

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

 DOKUMENTACJA - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:42:37 | Data modyfikacji: 2018-09-20 12:50:30.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:42:37
Data modyfikacji: 2018-09-20 12:50:30
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót