• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi wewnętrznej
w m. Sulisławice dz. o nr ewid. 295, 297/3 od km
0+000 do km 0+210. Przebudowa drogi wewnętrznej w
m. Trzebiesławice dz. o nr ewid. 166 od km 0+00
do km 0+140.  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225


2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sulisławice dz. o nr ewid. 295, 297/3 od km 0+000 do km 0+210.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzebiesławice dz. o nr ewid. 166 od km 0+00 do km 0+140.
– odtworzenie trasy, ścięcie poboczy, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, uzupełnienie poboczy

3. Szczegółowy zakres robót określa uproszczona dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiące załącznik do zapytania

4. Opis wymagań:
Wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

5. Wykaz dokumentów:
Uproszczona dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, wzór oferty. projekt umowy, specyfikacja techniczna,

6. Kryteria oceny ofert
Cena ofertowa brutto (C ) - 100%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:
                                      oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 100
                         cena ofertowa brutto oferty badanej

7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji zamówienia do 31.05.2018r. termin związania ofertą – 10 dni od upływu terminu składania ofert

8. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na:
„Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Sulisławice, Trzebiesławice. Nie otwierać przed dniem: 21.12.2017r do godz. 09:30.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl


Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 21.12.2017r. godz. 09:30.
Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do oferty należ dołączyć kosztorys ofertowy dla każdego zadania
Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-14 14:16:21 | Data modyfikacji: 2017-12-14 14:17:30.
Data wprowadzenia: 2017-12-14 14:16:21
Data modyfikacji: 2017-12-14 14:17:30
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót