• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - Ochrona fizyczna oczyszczalni
ścieków w Świniarach Nowych 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych

3. Opis wymagań:

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pozostałe wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

4. Wykaz dokumentów:
- należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Oferta Wykonawcy.

5. Kryteria oceny ofert
- Cena ofertowa brutto (C ) - 80%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:
                                    oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 80
c                        ena ofertowa brutto oferty badanej

- Największa procentowa wartość ulgi we wpłatach na PFRON – ( U ) – 20% wyliczona jako średnia z ostatnich trzech miesięcy.
Określenie ilości punktów w kryterium największa procentowa wartość ulgi we wpłatach na PFRON dokonane zostanie na podstawie wzoru:

                                         Wb – wartość oferty badanej
U = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x 20
               Wn – największa procentowa wartość ulgi we wpłatach na PEFRON

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji – do 31.12.2018r.
Termin związania ofertą 10 dni.

7. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na „Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych Nie otwierać przed dniem: 12.12.2017r do godz. 10:00 Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 12.12.2017r. godz. 09:30. Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

Zapytanie

 Pobierz załączniki

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:22:08 | Data modyfikacji: 2017-12-04 14:23:31.
Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:22:08
Data modyfikacji: 2017-12-04 14:23:31
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót