• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa kruszywa  

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0-32 mm w ilości do 2200,00 t oraz o frakcji 0-63mm w ilości do 1000,00t samochodami samowyładowczymi na teren gminy Łoniów. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wielkości frakcji dostarczanego kruszywa w granicach + - 2,00mm

3. Opis wymagań:
Wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

4. Wykaz dokumentów:
Oferta Wykonawcy.

5. Kryteria oceny ofert
Cena ofertowa brutto (C ) - 100%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:
                                    oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 100
                         cena ofertowa brutto oferty badanej

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji do 15.11.2017r. Termin związania ofertą 30 dni.

7. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na „Dostawa kruszywa” Nie otwierać przed dniem: 25.05.2017r do godz. 10:00 Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 25.05.2017r. godz. 09:30. Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

ZAŁĄCZNIKI

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:33:27 | Data modyfikacji: 2017-05-18 14:35:12.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:33:27
Data modyfikacji: 2017-05-18 14:35:12
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót