• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na
odcinku 194,00 mb 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na odcinku 194,00 mbZapytanie ofertowe -. – Odtwarzanie trasy, ścięcie zawyżonych poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres robót określa uproszczona dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiące załącznik do zapytania

3. Opis wymagań:
Wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

4. Wykaz dokumentów:
Uproszczona dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, wzór oferty. projekt umowy, specyfikacja techniczna,

5. Kryteria oceny ofert
Cena ofertowa brutto (C ) - 100%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:

                                oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 100
                       cena ofertowa brutto oferty badanej

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji zamówienia do 29.11.2016r. termin związania ofertą – 10 dni od upływu terminu składania ofert

7. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 397 Suliszów na odcinku 194,00 mb.” Nie otwierać przed dniem: 14.11.2016r do godz. 11:00. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 14.11.2015r. godz. 10:30. Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

 ZAŁĄCZNIKI - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-09 23:34:11 | Data modyfikacji: 2016-11-09 23:36:13.
Data wprowadzenia: 2016-11-09 23:34:11
Data modyfikacji: 2016-11-09 23:36:13
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót