• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - Remont drogi gminnej Wnorów
- Ruszcza 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Dane Zamawiającego:
Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225


2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont drogi gminnej Wnorów - Ruszcza w km 0+00 do km 0+366 dz. nr 8. – Odtwarzanie trasy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie wykopów, wykonanie przepustu, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres robót określa uproszczona dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiące załącznik do zapytania


3. Opis wymagań:
Wymagania zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego

4. Wykaz dokumentów:
Uproszczona dokumentacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, wzór oferty. projekt umowy, specyfikacja techniczna,

5. Kryteria oceny ofert
Cena ofertowa brutto (C ) - 100%
Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie
wzoru:


                              oferta o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------------------------- x 100
                   cena ofertowa brutto oferty badanej


6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
Termin realizacji zamówienia do 15.12.2016r. termin związania ofertą – 10 dni od upływu terminu składania ofert

7. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. Oferta w postępowaniu na „Remont drogi gminnej Wnorów - Ruszcza w km 0+00 do km 0+366 dz. nr 8” Nie otwierać przed dniem: 17.11.2016r do godz. 09:30. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu. Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Kazimierz Węder, Urząd Gminy Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, pok. Nr 16, Tel. 15 866 91 03 wew. 16, kweder@loniow.pl Termin złożenia pisemnej ofert upływa w dniu 17.11.2015r. godz. 09:30. Miejsce złożenia ofert. Siedziba zamawiającego, w pokoju nr 25. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę z zamawiającym na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

 

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty (z dnia 22.11.2016 r.)

 ZAŁĄCZNIKI - POBIERZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-09 23:28:23 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:15:37.
Data wprowadzenia: 2016-11-09 23:28:23
Data modyfikacji: 2016-11-22 14:15:37
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót