• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora
regrantingu 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Łoniów

Na podstawie art.11 ust.2, art.13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018r.,poz.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/268/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2019 roku.  

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs, wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.
 2. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów będzie realizowane w formie wsparcia , o którym mowa w art.11 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) zwane dalej ustawą.
 3. Na realizację wyżej wymienionego zadania w formie regrantingu w roku 2019 przeznacza się 5000,00 zł, ( pięć tysięcy złotych)

Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą być przeznaczone przez    operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

 1. Zadanie winno być realizowane w 2019 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończyć się nie później niż do 31. 12.2019 r.
 2. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:
 3. opracowanie dokumentacji konkursowej
 4. przeprowadzenie wyboru realizatorów projektów w formie otwartego konkursu
 5. zawarcie z nimi umów na realizację projektów,
 6. wypłata środków na realizację projektów
 7. monitoring realizacji projektów pod względem rzeczowym i finansowym,
 8. rozliczenie środków przyznanych na realizację każdego z projektów,
 9. rozliczenie realizacji całości zadania,
 10. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji,
 11. działań związanych z promocją projektów i ich efektów.
 12. Działania określone w pkt 5, w podpunktach od a do e muszą być zrealizowane zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunkami i kryteriami ich wyboru, oraz z zasadami i ze sposobem monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów, będącymi załącznikiem do umowy z operatorem.
 13. W ramach dofinansowania realizacji projektów dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego ( finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).
 14. Zadanie powinno być realizowane na terenie gminy Łoniów i dla jej mieszkańców.
 15. Realizator zadania zobowiązany będzie do utworzenia biura projektu dostępnego dla potencjalnych grantobiorców co najmniej 5 dni w tygodniu (pon.-pt.) przez 6 godzin dziennie. W ofercie należy zamieścić szczegółowe informacje na ten temat.

Biuro projektu powinno świadczyć usługi konsultingowe dla potencjalnych grantobiorców podczas pisania przez nich wniosków grantowych w ramach zadania. Utworzone biuro projektu powinno być zlokalizowane w odległości nie dalej niż 30 km. od Łoniowa. Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.

 1. Realizatorami projektów w ramach konkursu na dotacje mogą:
  1. być organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  2. grupy nieformalne, którym inna organizacja pozarządowa lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy udzieli osobowości prawnej.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe będzie się odbywać z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

   III. Warunki realizacji zadania publicznego  

 1. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący strona umowy, zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Łoniów a operatorem.
 3. Oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (.Dz.U. z 2018r. , poz. 1000 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm ).

IV. Składanie ofert  

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, innym rejestrem lub ewidencją wraz z załącznikami należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem: ,,KONKURS OFERT NA WYBÓR OPERATORA REGRANTINGU W  RAMACH  WSPARCIA REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI  WSPOMAGAJACEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI  LOKALNYCH GMINY ŁONIÓW W 2019 ROKU” w Urzędzie Gminy Łoniów, pok. nr 22 lub droga pocztową na adres: Urząd Gminy Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów do dnia 6 maja 2019r (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
 2. Wymagana dokumentacja:
 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów jest zobowiązany do załączenia ww. dokumentu,
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
 3. Załącznik w postaci opracowanych zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
 1. Rozpatrzenie ofert i wybór operatora nastąpi w terminie do 14 maja 2019 roku.

  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert  

 1. Złożona oferta będzie oceniana pod względem formalnym zgodnie z następującymi kryteriami;
 2. oferta została złożona przez podmiot uprawniony,
 3. oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 4. zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 5. termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 6. oferta została złożona w terminie na obowiązującym wzorze oferty,
 7. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,
 8. oferta zawiera wymagane załączniki,
 9. w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem), kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym.
 10. W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt 1 podpunkt a, b, c, d, e oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 11. Kryteria oceny merytorycznej złożonych ofert
Lp. Kryteria oceny merytorycznej Liczba punktów możliwych do uzyskania (maks. 55)
1 Ocena jakości i możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta:
·         logiczna spójność oferty,
·         kwalifikacje osób, przy których udziale zadanie będzie realizowane
·         doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
·         współpraca z otoczeniem,
·         ocena rzetelności i terminowości rozliczenia dotacji otrzymanych w ubiegłych latach.
od 0 do 10
2 Ocena przedstawionego kosztorysu realizacji zadania i jego powiązanie z zakresem rzeczowym (harmonogramem i zakładanymi rezultatami). od 0 do 10
3 Ocena dotychczasowego doświadczenia oferenta w realizacji regrantingu. od 0 do 5
4 Ocena zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów. od 0 do 10
5 Ocena wkładu własnego finansowego (finansowe środki własne lub pozyskane z innych źródeł) w realizację zadania (1-1,5 pkt: 1-19% całkowitych kosztów zadania; 2-2,5 pkt: 20-39%; 3-3,5 pkt: 40-59%; 4-4,5 pkt: 60-79%; 5 pkt: 80% i więcej). od 0 do 5
6 Ocena wkładu własnego rzeczowego i osobowego (praca społeczna członków/zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania). od 0 do 5
7 Korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom gminy. od 0 do 10
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do znalezienia się na liście rankingowej wynosi 60% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.
 2. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łoniów po  zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana i zgody oferenta na  realizację zadania, ustala się  nowy harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji, które to dokumenty stanowią załączniki do umowy.
 4. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy
 5. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łoniowie, publikację ogłoszenia na stronie internetowej urzędu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łoniów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2018 Gmina Łoniów przeznaczyła dotację w wysokości 5000,00 zł  na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-12 10:00:40 | Data modyfikacji: 2019-04-12 10:03:14.
Data wprowadzenia: 2019-04-12 10:00:40
Data modyfikacji: 2019-04-12 10:03:14
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót