• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na
terenie Gminy Łoniów na 2019 rok 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łoniów

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji zadania publicznego w zakresie  „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów  na 2019 rok”.

  Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

-  organizacje pozarządowe- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną , w tym  fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.450, z późn. zm.),

- osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach  wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1263 z późn.zm. ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców akcjonariuszy i pracowników.

 1. Rodzaj zadania:

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach

sportowych.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 Na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gmina Łoniów przeznaczy kwotę w wysokości  80 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Wspieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej nastąpi wraz z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na:
 2. a) wynagrodzenie dla trenerów,
 3. b) wypłaty delegacji sędziom,
 4. c) przejazdy drużyn na mecze,
 5. d) obsługa medyczna,
 6. e) diety dla juniorów,
 7. f) opłaty za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników,
 8. g) pranie strojów sportowych,
 9. h) prowadzenie księgowości,
 10. i) zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drużyny
 11. j) zakup wody mineralnej i środków czystości dla zawodników niezbędnych przy realizacji

zadania,

 1. k) opłaty licencyjne i regulaminowe,
 2. l) nagrody rzeczowe typu dyplom, puchar,
 3. m) uzupełnienie podręcznej apteczki,
 4. n) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i

  kosztów utrzymania boiska,

 1. o) opłaty bankowe i pocztowe, materiały biurowe.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300 )

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według

obowiązującego wzoru  w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4 .Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Gminą Łoniów , a podmiotem, którego oferta zostaje wybrana.

 1. Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji : marzec- grudzień 2019r.

Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„KONKURS OFERT-Nazwa Zadania”  w Urzędzie Gminy Łoniów, pokój nr 22 lub drogą pocztową do dnia 8.03.2019r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru oferty:

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. a) możliwość realizacji zadania publicznego skierowanego dla mieszkańców Gminy Łoniów,
 2. b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania
 3. c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
 4. d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. e) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. f) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy.

Oferty złożone  na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane

przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie

Wójt Gminy Łoniów. Od Decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji

nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wybór oferty nastąpi w dniu 15.03.2019r.

VII.Pozostałe informacje

 1. Wkładu rzeczowego przewidzianego do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego nie należy wyceniać i uwzględniać w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2019 rok.
 2. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest:
 • dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, jeśli dotyczy
 • dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, jeśli dotyczy
 • dostarczenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów, jeśli dotyczy
 • dostarczenie wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji aktualnych informacji o podmiocie
 1. Dokumenty o których mowa w części VII ust.3 pkt.1-4 niniejszego Ogłoszenia, należy dostarczyć bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną informacji o przyznanej dotacji

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.

W roku 2018 r. z budżetu gminy przekazano dotację na realizację zadań publicznych

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 80 000 zł.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:12:24.
Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:12:24
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót