• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA
EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH 

I. Organizator konkursu – Emitent

Gmina Łoniów
Urząd Gminy Łoniów
27-670 Łoniów 56

tel.: (15) 866-91-03
faks: (15) 866-90-18
e-mail: loniow@loniow.pl

http://www.loniow.pl
http://loniow.bip.gmina.pl

 

II. Określenie przedmiotu konkursu
1. Przedmiot zamówienia
Gmina Łoniów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Łoniów na kwotę 5.380.000 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łoniów na lata 2017-2018, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:
• Seria A17 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria B17 o wartości 130.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria C17 o wartości 450.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria D17 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria E17 o wartości 150.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria F17 o wartości 175.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria G17 o wartości 175.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria H17 o wartości 400.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria I17 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria J17 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria K17 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria L17 o wartości 425.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2017 r.;
• Seria A18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria B18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria C18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria D18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria E18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria F18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria G18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria H18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria I18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria J18 o wartości 100.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria K18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.;
• Seria L18 o wartości 500.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2018 r.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:
• W 2023 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A17, A18;
• W 2024 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B17, B18;
• W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C17, C18;
• W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D17, D18;
• W 2027 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E17, E18;
• W 2028 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F17, F18;
• W 2029 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G17, G18;
• W 2030 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii H17, H18;
• W 2031 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii I17, J17, I18;
• W 2032 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii K17, L17, J18;
• W 2033 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii K18, L18.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

2. Zadania Agenta Emisji
Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:
• Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
• Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
• Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
• Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
• Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

III. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
• Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
• Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
• Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
• Są bankiem lub domem maklerskim,
• Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
• Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

IV. Warunki prowadzenia konkursu
Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
• Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
• Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
• W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
• Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
• Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
• W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
• Doradca Emitenta: Aesco Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa, tel. +48 22 213 81 60, Fax +48 22 213 81 66, w imieniu której projekt realizuje:
Adam Mróz tel. +48 22 127 15 05, e-mail: Adam.Mroz@aesco.com.pl />• Ze strony Emitenta: Joanna Szaraniec - Skarbnik Gminy Łoniów,
Dane kontaktowe: tel. +48 15 866 91 03, e-mail:
skarbnik@loniow.pl

V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert
Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:
• Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 1 czerwca 2017 r.;
• Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
• Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
• Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
• Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Gminy Łoniów. Nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2017 r. godz.12:00.
• Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
Oferta powinna składać się z:
• Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
• Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
• Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
• Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łoniów, 27-670 Łoniów 56, nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 11:45.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

2. Rozstrzygnięcie konkursu
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
• Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Łoniów, 27-670 Łoniów 56, w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
• Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
• Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
• Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty
• Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
• Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
• W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

VI. Zawarcie umowy
Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:
• Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
• Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
• Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

 

POBIERZ SPECYFIKACJĘ

Wyjaśnienie nr 1 z dnia 26. 06. 2017 r.

Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:56:05 | Data modyfikacji: 2017-07-04 15:11:59.
Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:56:05
Data modyfikacji: 2017-07-04 15:11:59
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót