• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej  

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku.

 

Zgodnie z art.15 ust.2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art.. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2017 roku.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy składać w Urzędzie Gminy Łoniów, pokój nr 25 w terminie do dnia 21.04.2017 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć statut organizacji bądź podmiotu reprezentowanego przez kandydata. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

– są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

– nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,

– nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,

-reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu

-akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

-wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:

-niekompletne,

-złożonego w innej formie , niż określona w pkt 1,

-złożone po terminie określonym w pkt 1

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:

-ocena ofert pod względem formalnym,

-ocena merytoryczna

-sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji

Osoby powołane w skład komisji konkursowej zostaną imiennie poinformowane o wyborze ich kandydatury.

 FORMULARZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:12:34 | Data modyfikacji: 2017-04-13 13:13:31.
Data wprowadzenia: 2017-04-13 13:12:34
Data modyfikacji: 2017-04-13 13:13:31
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót