• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Oferty pracy

Wójt Gminy Łoniów ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze 

WÓJT GMINY ŁONIÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Łoniów

Łoniów 56, 27-670 Łoniów

 1. Określenie stanowiska- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (1 etat)
 2. Wymagania niezbędne:
 3. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia- magisterskie z zakresu ochrony środowiska lub studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska,
 4. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 5. Obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Posiadanie umiejętności niezbędnych do właściwej realizacji zadań:

– znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu ustaw:  o samorządzie gminnym, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo ochrony środowiska, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego,

 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem ludzi, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość, kreatywność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę z wodociągów gminnych oraz spraw związanych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji gminnej,
 • koordynowanie pracy na oczyszczalni ścieków i urządzeniach wodociągowych,
 • dozór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków i ujęć wody,
 • obserwacja procesów technologicznych zachodzących w poszczególnych cyklach pracy oczyszczalni i informowanie Wójta Gminy w razie stwierdzenia zaistniałych    nieprawidłowości,
 • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych obiektach,
 • zapewnienie prawidłowości i terminowości oraz zgodności opracowań statystycznych składanych na zewnątrz,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji do instytucji nadzoru (WIOŚ, Sanepid, Urząd Marszałkowski),
 • wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej,
 • wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków na wniosek odbiorcy,
 • czuwanie nad prawidłową pracą oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie dokumentacji pracy oczyszczalni,
 • zagospodarowanie odpadów po ściekowych,
 • monitoring jakości ścieków zrzucanych przez odbiorców, dopływających do oczyszczalni, dopływających do odbiornika,
 • ocena efektu ekologicznego,
 • organizowanie i usuwanie awarii występujących na oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy i odprowadzaniem  ścieków,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych , zarządzania kryzysowego obrony cywilnej wynikających z opracowanych planów.
 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy lub CV należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.",

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, w przypadku cudzoziemców dokument poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o służbie cywilnej,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o stanie zdrowia,

-wszystkie  składane dokumenty  powinny być własnoręcznie podpisane.  

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

- termin do 31.07.2019  r. do godz. 1530,

- miejsce: aplikacje należy składać w Urzędzie Gminy w Łoniowie - sekretariat pokój nr 22 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów- w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej ", decyduje data wpływu   do Urzędu, a nie data stempla pocztowego,

- nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 2. wymiar czasu pracy- pełny etat,
 3. miejsce pracy - stanowisko pracy znajduje się w siedzibie oczyszczalni w Świniarach Nowych,
 4. rodzaj pracy- praca posiada charakter administracyjno - biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie oraz nadzór prac w terenie.
 5. Informacje dodatkowe:

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%,

- kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną,

- oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu,

- dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru w pokoju Nr 31.

Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO" informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów; dane adresowe: Łoniów 56, 27-670 Łoniów.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: iodo@loniow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

Podstawą prawna przetwarzania są:

 1. przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa- w zakresie danych określone w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy;
 2. niezbędność do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 c)RODO);
 3. uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit.f)RODO) - w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności - jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
 4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne niż wynikające z przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym niebędą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/ Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ( obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują

Pani/Panu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych;
 2. Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
 6. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych (RODO).

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-07-16 08:53:34.
Data wprowadzenia: 2019-07-16 08:53:34
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót