• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów 2019.08.28
Znak: ZP. 6733.6.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 242, 274, 273, 272/2, 272/1, 271/4, 271/3, 271/2, 268, 333 obręb Wojcieszyce gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika: Pan Andrzej Drapała 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 6.


Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-08-30 10:50:52.
Data wprowadzenia: 2019-08-30 10:50:52
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót