• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów 2019.06.24
Znak: ZP. 6733.5.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 493/4, 493/3, 493/1, 492/1 obręb Krowia Góra gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika: Usługi Projektowe Pani Grażyna Stypa 27-600 Sandomierz ul. T. Kościuszki 6a/7.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-06-25 07:43:14.
Data wprowadzenia: 2019-06-25 07:43:14
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót