• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów
oraz strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko 


Łoniów, dnia 09. 05. 2019 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łoniów Uchwały Nr VI/40/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmianą Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów obejmuje się obszary zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56 w terminie do 28 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów, Łoniów 56,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl
w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łoniów.

 

 


/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

 

 

RODO – klauzula informacyjna ogólna
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Łoniów z siedzibą w Łoniowie 56, 27 – 670 (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe?
Urząd Gminy przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym gminy.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Łoniów. Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy poprzez email: loniow@loniow.pl oraz pod numerem telefonu 15 866 91 03 lub z Inspektorem ochrony danych
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@loniow.pl />W jakim celu Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy w celu:
• prowadzenia spraw z zakresu:
m) gospodarki lokalami i budynkami oraz nieruchomościami,
n) spraw obywatelskich,
o) zarządzania majątkiem gminy,
p) podatków i opłat,
q) leśnictwa i rolnictwa,
r) funduszy pomocowych,
s) inwestycji i remontów,
t) zarządzania drogami,
u) planowanie przestrzennego,
v) zamówień publicznych,
w) promocji i kultury,
x) wszelkich innych wniosków;
• organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UG.
Kto jest odbiorcą moich danych?
Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Urząd Gminy powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Gminy, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
h) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
i) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
j) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
k) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
l) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
m) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
n) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.
Skąd Urząd Gminy ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Urzędu Gminy. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Urząd Gminy ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:57:47 | Data modyfikacji: 2019-05-10 10:01:21.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:57:47
Data modyfikacji: 2019-05-10 10:01:21
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót