• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - Budowa nowoprojektowanej małej
elektrowni wodnej po uprzednim demontażu
istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości
Skwirzowa 

Łoniów, dnia 07.05.2019 r.
OŚ.6220.3.2019

 

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Łoniów działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz w związku z art. 38 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia, że w dniu 07.05.2019 r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie wszczęte z wniosku Enerko System Sp. z o.o. Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszów reprezentowanego przez Pana Karola Przepióra Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41 a 25-650 Kielce, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa, gmina Łoniów, powiat sandomierski woj. świętokrzyskie„ planowane prace będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr. 36, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 61 i 207 obręb Skwirzowa gmina Łoniów powiat sandomierski.
W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, Łoniów 56 (pok. 26) lub też na piśmie, składając je w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łoniowie lub przesyłając je na adres: Urzędu Gminy Łoniów, Łoniów 56, 127-670 Łoniów.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:25:25.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:25:25
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót