• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

Postanowienie o przeprowadzeniu oceny
oddziaływania na środowisko 

Łoniów, dnia 06.05.2019 r.

OŚ.6220.3.2019

Postanowienie
o przeprowadzeniu oceny oddziaływania
na środowisko


Na podstawie art. 123 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 5, § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),
po rozpatrzeniu wniosku Enerko System Sp. z o.o. Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszów reprezentowanym przez Pana Karola Przepióra Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa, gmina Łoniów, powiat sandomierski woj. świętokrzyskie

postanawiam


I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa, gmina Łoniów, powiat sandomierski woj. Świętokrzyskie,
II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez:
Ocenę możliwości wystąpienia powiązań, ewentualnej kumulacji oddziaływań
z istniejącymi i planowanymi urządzeniami wodnymi w obszarze zlewni rzeki Koprzywianki,
tj. w szczególności zbiornikami wodnymi, stawami rybnymi, obiektami piętrzącymi oraz innymi elektrowniami wodnymi itp. Należy przeanalizować wpływ na ich funkcjonowanie.
Na etapie wykonywania robót budowlanych przewiduje się wykorzystanie surowców niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. W związku z czym raport powinien zawierać szacunkowe ilości zużycie materiałów i surowców naturalnych.
Funkcjonowanie inwestycji związane będzie z wykorzystaniem wód płynących rzeki Koprzywianki. Mając na uwadze powyższe w raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić charakterystykę hydrologiczną rzeki, w tym przepływy charakterystyczne
w lokalizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego, istniejącego piętrzenia na rzece Koprzywiance, charakterystykę rumowiska, materiału dna i brzegów oraz roślinności wraz
z analizą wpływu realizacji inwestycji na warunki hydrauliczne i morfologiczne koryta rzecznego poniżej i powyżej węzła hydrotechnicznego i jazu piętrzącego. Ponadto należy przeanalizować wielkość poboru wody na cele energetyczne przy różnych przepływach.
Do oddziaływań trwałych należy zaliczyć zmiany związane bezpośrednio z powstaniem
i funkcjonowaniem nowych urządzeń wodnych (mała elektrownia wodna z turbiną typu Kaplan
o większym przepływie nominalnym niż aktualny przepływ przez turbinę Francisa). Skutki środowiskowe (pozytywne i negatywne) zależne będą od warunków lokalnych: ukształtowania terenu, właściwości fizyko-chemicznych gleb oraz okolicznych typów siedlisk itp. W związku z czym oddziaływanie w/w czynników w zasięgu oddziaływania inwestycji winno być poddane analizie w raporcie.
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić obecny sposób zagospodarowania i użytkowania terenu inwestycyjnego, podać planowaną zajętość terenu przez poszczególne obiekty, szacunkowe parametry oraz lokalizację elementów/obiektów związanych z realizacją przedsięwzięcia tj. jazu piętrzącego na kanale młynówki „Skwirzowa”, hydrozespołu, kanału młynówki, jazu zlokalizowanego w km 23+520 rzeki Koprzywianki, generatora, stacji transformatorowej, przyłącza elektroenergetycznego oraz infrastruktury technicznej (opisać sposób skomunikowania i udostępnienia poszczególnych miejsc i obiektów budowlanych). Ponadto należy wskazać zakres ingerencji w koryto rzeczne.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy spodziewać się uciążliwości związanych
z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wytwarzaniem odpadów. W raporcie należy wskazać ilość, rodzaje (wraz z kodami) odpadów powstających na etapie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia oraz określić sposób ich zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem nadmiarowych mas ziemnych/osadów dennych, odpadów niebezpiecznych. Wykorzystanie mas ziemnych oraz osadów dennych, powinno uwzględniać zapisy ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dot. zakazu zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ponadto w raporcie należy przeanalizować uwarunkowania hydrologiczne i wynikające z tego metody prowadzenia prac na etapie budowy oraz ocenić wpływ zastosowanych rozwiązań na środowisko gruntowo-wodne wraz z koniecznymi do zastosowania rozwiązaniami technicznymi czy organizacyjnymi minimalizującymi to oddziaływanie. Podać informacje dotyczące rozwiązań w zakresie zaplecza budowy stanowiących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
Prowadzone prace wiązać się będą z wprowadzeniem ciężkiego sprzętu budowlanego
i transportującego materiały, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń do powietrza z samochodów, maszyn budowlanych oraz emisji niezorganizowanej pyłu, co winno zostać uwzględnione w raporcie.
Realizacja inwestycji wiązała się będzie z ingerencją w obszary wód powierzchniowych. Mając na uwadze powyższe w raporcie należy:
- przedstawić opis wartości środowiska przyrodniczego znajdującego się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Rozpoznanie powinno zostać przeprowadzone przyjętymi metodami badawczymi. Metody i wyniki rozpoznania należy stosownie opisać. Przedstawić wartości środowiska przyrodniczego, w tym siedliska przyrodnicze oraz gatunki i ich siedliska. Należy uwzględnić wielkość zajętości siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. Względem gatunków chronionych przedstawić analizę oddziaływania przeprowadzoną na bazie informacji źródłowych oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Analiza ta powinna opisywać skalę oddziaływań na stwierdzone gatunki oraz oceniać możliwość dalszego funkcjonowania ich populacji, zarówno gatunków naturowych jak i chronionych prawem krajowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na gatunki poddane bezpośredniemu oddziaływaniu turbiny,
- przeanalizować, czy realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością wycinki drzew i krzewów,
- zaproponować stosowne działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Działania takie mogą m.in. odnosić się do terminów wykonywania prac, parametrów technicznych obiektów, harmonogramu prac, etapowania robót, zmniejszenia stopnia zajętości siedlisk czy też zakresu nadzoru przyrodniczego. Propozycje powinny wynikać z konieczności minimalizowania konkretnie stwierdzonych oddziaływań. W szczególności należy rozważyć kwestie udrożnienia rzeki dostosowanego do możliwości migracji zwierząt wodnych właściwych dla rzeki Koprzywianki (powyższe znalazło również odzwierciedlenie w zapisach decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 31.03.2006 r. znak: RO.XIII.Oś.-6223/31/2005/3/2006 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód),
- przedstawić analizę krajobrazową projektowanego przedsięwzięcia względem obszarowych form ochrony przyrody, sąsiednich miejscowości, wpływu inwestycji na cenne krajobrazy, przedpola widokowe, osie widokowe, osie kompozycyjne, punkty widokowe, trasy turystyczne, zabytki, itp. Przy analizie należy wziąć pod uwagę obecne na danym terenie dominanty (pozytywne i negatywne), szorstkość terenu (las, woda, pole, łąka, zabudowa), inne przeszkody terenowe. Należy określić, jaki będzie wpływ planowanego przedsięwzięcia na istniejący krajobraz, na ile będzie to element dysharmonijny, dominujący w krajobrazie, porównać zagospodarowanie przestrzeni przed realizacją inwestycji i po w kontekście harmonijności krajobrazu.
W raporcie należy przeanalizować wpływ inwestycji na cele środowiskowe „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” w związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zarówno w odniesieniu do wód podziemnych jak i powierzchniowych. Należy również ocenić wpływ zastosowanych rozwiązań na środowisko gruntowo-wodne oraz przeanalizować kwestię lokalizacji inwestycji względem ujęć wód.
Etap eksploatacji związany będzie z emisją hałasu oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez urządzenia prądotwórcze tj. transformator, generator, itp. W raporcie należy przeanalizować wielkość i zasięg oddziaływania w/w emisji
w odniesieniu do zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112). W/w analizy należy zobrazować także w formie graficznej, tj. rozmieszczenie planowanych obiektów i infrastruktury towarzyszącej, rozmieszczenie wartości środowiska przyrodniczego oraz miejsca planowanych działań chroniących środowisko.
Przedstawić opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania i sąsiedztwie przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ze wskazaniem oddziaływania na etapie realizacji planowanej inwestycji
i planowanych działań ochronnych.
Ponadto należy przeanalizować warianty, w tym: wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny (technicznie możliwy do zastosowania
i pozwalający na osiągnięcie założonego w ramach przedsięwzięcia efektu końcowego), wariant najkorzystniejszy dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów. Wariantowanie może dotyczyć:
- kwestii rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych minimalizujących oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska,
- lokalizacji wraz z oceną ich wpływu na środowisko.
Ocenić, czy wybrany wariant lokalizacji przedsięwzięcia na rozpatrywanym terenie będzie najkorzystniejszym, biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania związane ze środowiskiem przyrodniczym, jak i standardy jakości środowiska.
Należy przeanalizować kwestie środowiskowe mogące stanowić przyczynę ewentualnych konfliktów społecznych.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko.
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przeanalizować skuteczność zakładanych rozwiązań w zakresie minimalizowania potencjalnych sytuacji awaryjnych zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania przedsięwzięcia.
Analizy i oceny wymaga również wpływ inwestycji na klimat. Należy przeanalizować kwestię wpływu zamierzenia na bioróżnorodność, zmiany klimatu oraz jego adaptację do zmian klimatu (z uwagi na zmianę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego).
Należy dokonać pełnej oceny wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w których planowane jest przedsięwzięcie, oraz analizy rozwiązań w zakresie wyposażenia obiektu energetyki wodnej w urządzenia ograniczające śmiertelność organizmów wodnych.
Raport powinien zawierać i spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).

Uzasadnienie


Enerko System Sp. z o.o. Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszów reprezentowanym przez Pana Karola Przepióra Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41 a,
25-650 Kielce zwróciła się z wnioskiem z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa, gmina Łoniów, powiat sandomierski woj. Świętokrzyskie, Wójt Gminy Łoniów, wystąpił do organów opiniujących z prośba o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 29.03.2019 r.
wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 12.04.2019 r.
wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 19.04.2019 r. r. wyraziło opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Uzyskanie opinii od organów współdziałających oraz ocena rodzaju i skali przedsięwzięcia dokonana także w kontekście wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.
63 ust. 1 i art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) wskazują na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Wójt Gminy Łoniów stwierdził, że zebrane materiały nie są wystarczające i biorąc pod uwagę opinię wyżej wymienionych organów opiniujących, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Analizując zakres przedsięwzięcia, uwarunkowania formalno-prawne przedmiotowych obiektów, charakter oddziaływań związanych z użytkowaniem urządzeń wodnych, potrzebę zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu, tut. organ za zasadne uznał przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:24:08.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 08:24:08
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót