• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 


Łoniów 2019.04.16
Znak: ZP. 6733.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1945 ) zawiadamia że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 261/2, 260/2, 260/1, 259 obręb Trzebiesławice oraz 219, 226, 93/6, 218/4, 93/4, 218/3 obręb Wnorów gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielce 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Usługi Projektowe Pani Grażyna Stypa 27-600 Sandomierz ul. T. Kościuszki 6a/7.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu.

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:21:19.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 15:21:19
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót