• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

Sprostowanie do obwieszczenia 

OŚ.6220.3.2019
Łoniów, dnia 26.03.2019 r.

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

postanawiam

z urzędu sprostować oczywistą pomyłkę w obwieszczeniu Wójta Gminy Łoniów znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 12.03.2019 r. dotyczącym postępowania na wniosek Enerko System
Sp. z o.o. Szczukowice 102B, 26-065 Piekoszów reprezentowanym przez Pana Karola Przepióra Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 0nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa, gmina Łoniów, powiat sandomierski woj. świętokrzyskie planowane prace będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr. 36, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 61 i 207 obręb Skwirzowa gmina Łoniów powiat sandomierski w następujący sposób:
w wierszu 9, nr działki 67 zastępuje się nr 61.

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego obwieszczenia pozostają bez zmian.

Uzasadnienie


W trakcie przygotowania obwieszczenia popełniono oczywistą pomyłkę w druku,
w związku z tym należało stosownie do art.113 §1 i § 3 dokonać z urzędu jej sprostowania.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postanowienia.
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów - Szymon Kołacz

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-08 07:45:11.
Data wprowadzenia: 2019-04-08 07:45:11
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót