• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów dnia 2018.11.28
Znak: ZP. 6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póz. zm.) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach ewidencyjnych 257/7, 257/8, 257/9, 256, 255, 254/2, 253/2, 252/6, 252/5, 252/3, 251/2, 250/2, 249, 258, 267/3, 264, 265 obręb Trzebiesławice gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielce 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Usługi Projektowe Pani Grażyna Stypa 27-600 Sandomierz ul. T. Kościuszki 6a/7.

 

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-28 15:26:29.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 15:26:29
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót