• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 


Łoniów 2018.08.21
Znak: ZP. 6733.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1073 ze zmianami ) zawiadamia że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego działkach o numerach ewidencyjnych 322/2, 327 obręb Świniary oraz 25/11 obręb Jasienica gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielce 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Usługi Projektowe Pani Grażyna Stypa 27-600 Sandomierz ul. T. Kościuszki 6a/7.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu.

 

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-21 07:35:53.
Data wprowadzenia: 2018-08-21 07:35:53
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót