• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Łoniów i Łoniów Kolonia 

Łoniów, dnia 11. 05. 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łoniów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia w dniach od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Łoniowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łoniów na adres: Łoniów 56, 27-670 Łoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łoniów.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:21:16.
Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:21:16
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót