• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów 2017.10.11
Znak: ZP. 6733.6.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 778 z póz. zm.) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40 mm o długości ok. 198 m na działkach o numerach ewidencyjnych 770/11, 772/2, 772/1 obręb Świniary gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielce 35-550 Kielce ul. Loefflera 2, działającej przez pełnomocnika Panią Monikę Polek zam. 39-400 Tarnobrzeg ul. Robotnicza 36 A.

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-12 07:36:03.
Data wprowadzenia: 2017-10-12 07:36:03
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót