• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Łoniów. 

Łoniów, dnia 28.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łoniów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Nr XVI/95/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 września 2017 r. do 28 września 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łoniowie pod adresem: www.loniów.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 11 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie o godzinie 13:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łoniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- ww. projektem zmiany studium,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium.
Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405).
Zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 października 2017 r.
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: loniow@loniow.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łoniów.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 Załącznik - Zmiana Studium Nr 5 - Pliki graficzne i opisowe

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:33:53 | Data modyfikacji: 2017-09-07 08:49:29.
Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:33:53
Data modyfikacji: 2017-09-07 08:49:29
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót