• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia 

Łoniów 2017.06.12
Znak: ZP. 6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.778 z póz. zm. ) zawiadamia że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej średnioprężnej z rur PE dn 40 mm o długości ok. 111 m na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Sulisławice gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Gazownia w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczyńskiego 3.

 


Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu.

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:04:47.
Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:04:47
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót