• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i Postanowienia

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej
średnioprężnej 

Łoniów 2017.04.18
Znak: ZP. 6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 778 z póz. zm.) zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego: budowę sieci gazowej średnioprężnej z rur PE dn 40 mm o długości ok. 111 m na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Sulisławice gmina Łoniów, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Gazownia w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczyńskiego 3.

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:11:02.
Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:11:02
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót