• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Przetargi 2013

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Łoniów 

Łoniów: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów
Numer ogłoszenia: 306832 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łoniów , Łoniów 56, 27-670 Łoniów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8669103, faks 015 8669018.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łoniów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje dokończenie zadania nr 1 dla miejscowości Świniary Nowe i zadanie nr 2 dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare i Jasienica. Zadanie 1: W zakres robót budowlanych wchodzi budowa pompowni sieciowej (dokończenie w branżach elektrycznych i wykończeniowych), kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych, studni, demontaż istniejącego kanału oraz studni, zabudowa kanału grawitacyjnego, zabudowa studni, budowa urządzenia zbiornikowo-tłocznego oraz przyłącza. Kanały grawitacyjne (kanały sanitarne + przyłącza) DN 250, DN 200, DN 160 = 6 310,01 mb Studnie Fi 1000, Fi 600 = 245 szt. Kanały tłoczne DN 160, Fi 50 = 746,10 mb Demontaż istniejącego kanału DN 250=164,14 mb Demontaż istniejących studni Fi 1000=7 szt. Zadanie 2: W zakres robót budowlanych wchodzi budowa kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, studni, pompowni sieciowych, przyłącza w układzie grawitacyjno-tłocznym. Kanalizacja grawitacyjna PCV DN 200, PCV DN 250 = 7 250,76 mb Studnie Fi 1000, Fi 600 = 456 szt. Kanalizacja ciśnieniowa PE 100RC SRD 17 DN 180, DN 90, DN 50 = 2 280,14 mb Przyłącze w układzie grawitacyjno-tłocznym PCV 160 = 3064 m Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarte są w załącznikach do niniejszej specyfikacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.21.52-2, 45.11.12.00-0, 45.33.00.00-9, 45.25.51.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie robót, a w ramach tych robót: Wykonał należycie co najmniej 4 roboty budowlane o wartości min. 10 000 000,00 zł każda, w tym minimum dwie w ramach każdej wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w technologii grawitacyjno-tłocznej z przyłączami do gospodarstw domowych. Do pozycji wykazu odnoszących się do dwóch robót związanych z budową kanalizacji sanitarnych należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy również wskazać wszystkie roboty budowlane zlecone, a niewykonane i wykonane nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat, bilans wartościowy wszystkich robót zleconych, a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie może przekroczyć 15 % łącznej wartości robót wykonanych należycie. Uwaga, w przypadku braku robót budowlanych zleconych (w okresie ostatnich 5 lat), a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie ma obowiązku składania wykazu wszystkich wykonanych robót

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: -dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć; -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 7 000 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; -opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie robót, a w ramach tych robót: Wykonał należycie co najmniej 4 roboty budowlane o wartości min. 10 000 000,00 zł każda, w tym minimum dwie w ramach każdej wykonano roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w technologii grawitacyjno-tłocznej z przyłączami do gospodarstw domowych. Do pozycji wykazu odnoszących się do dwóch robót związanych z budową kanalizacji sanitarnych należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie należy również wskazać wszystkie roboty budowlane zlecone, a niewykonane i wykonane nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat, bilans wartościowy wszystkich robót zleconych, a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie może przekroczyć 15 % łącznej wartości robót wykonanych należycie. Uwaga, w przypadku braku robót budowlanych zleconych (w okresie ostatnich 5 lat), a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie ma obowiązku składania wykazu wszystkich wykonanych robót;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1)w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.1.4 SIWZ 2)Ponadto należy przedłożyć dokumenty: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loniow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łoniów Łoniów 56, 27-670 Łoniów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków UE w ramach; Kanalizacja I etap (zadanie 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Tytuł projektu: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare Kanalizacja II etap (zadanie 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów-Kolonia, Łoniów - etap II.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Ogłoszenie o zmianie OGŁOSZENIA nr 2  - zobacz (z dnia 21.11.2013)

Ogłoszenie o zmianie OGŁOSZENIA nr 1  - zobacz (z dnia 14.08.2013)

 Informacja dla Wykonawców nr 2 - zobacz (z dnia 14.08.2013) 

Informacja dla Wykonawców nr 1 - zobacz ( z dnia 09.08.2013 r.)

Specyfikacja - pobierz*

 

 

*Pliki spakowane programem WinZIP/WinRAR (program bezpłatny)

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-31 17:51:22 | Data modyfikacji: 2013-11-21 14:37:24.
Data wprowadzenia: 2013-07-31 17:51:22
Data modyfikacji: 2013-11-21 14:37:24
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót